Рингова підготовка

Рингова підготовка

У нас Ви знайдете все. Миття собак, Стрижка собак, триммінг собак, підготовка до виставок, дресирування собак, хендлінг, а також магазин, клуб і навіть фотосалон. Повний спектр послуг для Вашого чотириногого друга!!

Ми зробимо з Вашого пса справжнього МІСТЕРА.

Цуценята.

Цуценята добермана на продаж! Дуже красиві і уровновешенности батьки з прекрасною психікою! Допомога в дресируванню (загальний курс дресирування, Захисно-Караульна Служба), хендлінг, підготовці до здачі випробувань та участі в змаганнях (при бажанні) і т. д. На момент продажу, цуценята будуть мати документи РКФ, клеймо і вет. паспорт.

Звертатися за телефоном: 89142109466 Катерина

Рингова підготовка

Ви дав-але меч-та-лі про вис-та-воч-ної со-баку, і на-кінець-то Ва-ша меч-та збу-лась і те-пер Ви – счаст-ли-вий об-ла-датель со-баки шоу-клас-са? Або, мо-же, Ви прос-то ре-шилися за-вага-ти со-баку тієї по-пологи, про ко-торою дав-але меч-та-лі, і Ваш за-вод-чик го-воріт Вам що Ваш лю-бімец впол-ні дос-то-ін поп-ро-бовать свої си-ли в рин-ге? Що ж, і в тому, і в іншому слу-чаї Ваш шлях до по-біді обя-затель-но дол-дружин про-ходити че-рез РИН-ГО-ву ДРЕС-СІ-РОВ-КУ. Для чо-го ж вона нуж-на? Со-бака, ко-торая НЕ розумі-ет пра-віль-но дви-гать-ся в рин-ге, так-же ес-ли вона при цьому піт-ря-са-юще виг-ля-дит, сра – зу ті-ря-ет 50% шан-сов на по-біду в срав-ні-ванні з на-бо-леї під-го-тов-ленни-ми кон-ку-рен-та-ми. А як-що вона аг-Рессо-нен-дет се-бе від-но-ситель-но дру-гих участ-ні-ков, або пи-та-ет-ся уку-сить екс-пер-та, ос – ; матри-ва-юще-го її, мо-же бути во-про-ще уда-льону з вис-тавки, ніс-Мотря на прек-Расна екс-тер’єр. По-це-му лю-буя со-баку немає за-виси-мо від по-роди і віз-раста нуж-но обов’яз-затель-но го-товіть в вис-тавки. Отже, з чо-го ж на-чать? Ми вже ви-яс-ні-ли, що для по-біди в рин-ге со-бака поса-на не просто гра-то хо-рошо виг-ля-подіти, а й бути ПСИ-Холо-гічес-КІ під – го-тов-ленній. У пер-шою чер-гою не повинні-на бо-ять-ся. Слу-ча-ет-ся, що со-бака, иде-аль-но ви-пол-ня-ющая все ко-ман-ди в до-маш-них ус-ло-ві-ях, ті-ря-ет – ; ся в нез-на-комою обс-та-нов-ке і ста-новіт-ся пло-хо уп-равлена-емой і так-же аг-Рессо-ною. Як-що Ви за-мети-Чи, що Ва-ша со-бака бо-ит-ся ули-ці, ма-шин, біль-ших со-бак і т. д. НЕ-об-хо-димо ОТУ-чить її від це-го стра-ха. Це дуже важ-но для бу-дущей вис-та-воч-ної кар’єри: суддя мо-же уда-лити з рин-га перс-пек-тивно-го щен-ка, так-же ес-ли на пер-ший погляд він ка-же-ся по-тен-ці-аль-ним по-Беді-телем і на-діловий хо-роши-ми по-род-ни-ми приз-на-ками, але пос-то-ян – але зіщулилася-ва-ет-ся, пря-чет гла-за і дро-жит від стра-ха. У цьому слу-чаї Вам сле-ду-ет на-чать з ДРЕС-СІ-РОВ-КІ ПОС-ЛУ-Шанія.

  Допоможіть! Як відучити дорослу кота гадити?

Че-му ж вчать на рин-го-вої дрес-си-рів-ке? Отже, Ви – вла-ділок сме-лій і об-щі-тель-ної со-баки. Те-пер НЕ-об-хо-димо на-вчити її пра-віль-но сто-ять – тобто по ко-ман-де при-приймати вис-та-воч-ную стій-ку, со-бак крейда-ких по-рід нуж-но при-учать де-монс-тра-ції на сто-ле. Со-бака поса-на сто-ять так, що-б її пе-ред-ня ла-пи на-ходи-лись па-рал-лель-нE друг дру-гу, а зад-ня б-ли расс-тав – ; ле-ни в НЕ-біль-шом ша-ге, вона поса-на при-вик-нуть сто-ять так, як її пос-та-вили: рів-но, чи не гір-бясь, з ви-соко під – ; ня-тій го-ловою, що не пе-рес-ту-паю ла-пами. Ця по-за під-Черкі-ва-ет пра-віль-ную чи-нию спи-ни. Та-кая стій-ка тре-бу-ет-ся від со-баки лю-бій по-пологи.

Так само не-про-хо-димо на-вчити со-баку пра-віль-но хо-дить – неп-ри-нуж-денно, раз-ме-рен-а й рит-мично, дви-га-Ясь по біль-шо-му кру-гу про-тив ча-совою стріл-ки. Так хо-дять со-баки на вис-тавки, де-гавкоту пе-ри-оди-чес-кі ос-та-нов-ки. Со-бака поса-на ід-ти спо-кою-а й раз-ме-рен-но, дер-жати го-лову рів-но, чи не занадто-ком ви-соко і не занадто-ком низ-ко і не під-жи-мати хвіст. Що-б со-бака НЕ??опус-ка-ла го-лову, со-баку вис-тавлі-ють на спе-ці-аль-ном вис-та-воч-ном по-вод-ке – рин-говке. До рин-говке НЕ-об-хо-димо при-вик-нуть як со-баку, так і її хо-зя-іну. Со-бака поса-на вміти дви-гать-ся не лише-ко ша-гом, а й «риссю». На вис-тавки звичайні-но тре-бу-ет-ся про-демонс-три-ровать, як з-бака дви-га-ет-ся – вона поса-на бе-жати імен-но «риссю», а не “га-лопом».

  Ягдтерьер

В ре-зуль-та-ті тре-Ніро-вок у вре-мя дви-вання в рин-ге со-бака поса-на дви-гать-ся ря-будинок з Ва-ми у Ва-шей ле – ; виття но-ги, в за-дан-ном Ва-ми тем-пе. Со-бака поса-на на-вчити-ся дер-жати стій-ку не мен-неї од-ної мі-нути, а так-же поса-на спо-кою-но «по-кази-вать» се-бе екс-пер-ту, тобто раз-ре-шать до се-бе при-Каса-ся і ос-матри-вать зу-б.

По-сещая за-няття в на-шем за-ле, у Вас є шанс все-му це-му на-вчити-ся.

Incoming search terms:

  • рингова для собак